Ubytovací poriadok

 1. V ubytovacom zariadení sa môže zdržiavať len ubytovaný hosť, ktorý je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom predloží pracovníkovi pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti.

 2. Za pobyt platí každá prítomná osoba v objekte využívajúca prenajaté priestory.
 3. Návštevy hostí musia byť pri príchode ohlásené na recepcii a odsúhlasené ubytovaným hosťom ako aj pracovníkom recepcie.
 4. Prenajímateľ má právo priebežne kontrolovať počet osôb v objekte. V objekte nie je povolené prebývanie osôb, ktoré neuhradili poplatok za pobyt a nenahlásili svoju prítomnosť prevádzkovateľovi.
 5. Užívanie ubytovania v ubytovacom zariadení je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 6. Hosťa je možné ubytovať od 14.00 hod. dňa nástupu. Izba je hosťovi rezervovaná do 20.00 hod. dňa nástupu a do toho istého času je prenajímateľ povinný hosťa ubytovať, ak nie je v objednávke uvedené inak. V prípade ak hosť nenastúpi do uvedeného času, zariadenie môže s izbou voľne disponovať.
 7. Hosť má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať spoločné priestory ubytovacieho zariadenia a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené.
 8. Spolu s hosťom sú oprávnené užívať vyhradené ubytovacie priestory len vopred ubytovateľom schválené tretie osoby. Hosť je povinný informovať ubytovateľa vopred o počte tretích osôb a vzťahu k týmto osobám. Na požiadanie hosť poskytne ubytovateľovi údaje o tretích osobách v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia, pričom ubytovateľ má právo vyžadovať predloženie dokladu totožnosti alebo iného relevantného dokladu, prostredníctvom ktorého je možné skontrolovať správnosť údajov poskytnutých o tretích osobách. Hosť je povinný informovať tretie osoby o ich právach a povinnostiach. Hosť zodpovedá za riadne užívanie ubytovacích priestorov a za všetky prípadné škody spôsobené tretími osobami.
 9. Hosť a osoby oprávnené užívať priestory podľa predchádzajúceho článku sú povinné užívať priestory vyhradené na ubytovanie a plnenia spojené s ubytovaním riadne; v týchto priestoroch sa nesmie bez súhlasu ubytovateľa vykonávať žiadne podstatné zmeny.
 10. Ubytovateľ je povinný odovzdať hosťovi priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním. Zodpovednosť ubytovateľa za veci vnesené do ubytovacích priestorov ubytovaným sa riadi ustanovením § 758 Občianskeho zákonníka.
 11. Ubytovacie zariadenie poskytuje hosťom služby v rozsahu a kvalite určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii ubytovacích zariadení, do ktorej je zaradené.
 12. Klient pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné závady ihneď nahlási prevádzkovateľovi ubytovacieho zariadenia.
 13. Pri odovzdaní objektu preberá klient inventár celého objektu, zodpovednosť za stratu, poškodenie, prípadné znečistenie objektu.
 14. Hosť súhlasí s tým, že do prenajatého objektu, počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností chyžná, údržbár alebo iná osoba poverená prenajímateľom.
 15. Hosť platí účet za ubytovanie v súlade s platným cenníkom spravidla pred začiatkom ubytovania, resp. dohodou.
 16. Za službu sa platí vopred, pred prevzatím kľúčov od objektu. Od ceny sa odráta výška zloženej zálohy. Vopred sa skladá aj kaucia vo výške minimálne 100,- eur na prípadné škody.
 17. Minimálna dĺžka pobytu v objekte je jedna noc.
 18. V izbe a spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia nesmie hosť bez súhlasu vedenia ubytovacieho zariadenia prevádzať zmeny na zariadení, ani robiť zásahy do elektrickej a inej inštalácie.
 19. Za klenoty, peniaze a iné cennosti prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia nenesie zodpovednosť.
 20. V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. je klient povinný dodržiavať nočný kľud. Za dodržiavanie nočného kľudu zodpovedá osoba, ktorá si prenajala objekt a podpísala zmluvu o nájme s prevádzkovateľom.
 21. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a ostatných spoločenských priestoroch, ako aj v celom areáli ubytovacieho zariadenia.
 22. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a zhasnúť osvetlenie miestností a pri odchode zavrieť dvere, okná.
 23. Po ukončení dohodnutej doby na ubytovanie je klient povinný opustiť areál ubytovacieho zariadenia do 10.00 hod. Ak tak hosť nevykoná, má prenajímateľ právo zaúčtovať mu predĺženie pobytu podľa platného cenníka.
 24. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu prenajímateľ ponúknuť aj inú izbu ako tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 25. K objektu patrí vyhradené parkovacie miesto. Je zakázané parkovať na tráve a chodníkoch.
 26. Za škody spôsobené na majetku zodpovedá hosť podľa platných predpisov. Ak výška škody presahuje výšku kaucie, zodpovedná osoba je povinná zvyšnú škodu uhradiť do 3 kalendárnych dní. O výške škôd je bezodkladne spísaná zápisnica a podpísaná zodpovednými osobami.
 27. Silne znečistená obliečka alebo iné /napr. WC/ poplatok 5,- za kus, chýbajúce alebo znehodnotené posteľné povlečenie sa uhrádza vo výške: návlečka 5,- eur /kus, návlečka na paplón 15,- eur/kus, plachta 10,- eur/kus.
 28. V priestoroch celého areálu je zakázané najmä:
  - poškodzovať alebo ničiť majetok zariadenia ako aj okolitý areál a verejné priestranstvo
  - manipulovať s akýmkoľvek technickým alebo technologickým vybavením a zariadením a vykonávať akékoľvek činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť majetku zariadenia a osôb, ktoré sa v ňom nachádzajú
  - správať sa nespoločensky, výtržnícky alebo iným spôsobom neakceptovateľne, či už formou slovného alebo fyzického prejavu
  - fajčiť (možnosť fajčenia iba na vyhradenom mieste)
  - držať a užívať narkotiká a iné omamné a zakázané látky
  - vstupovať do zariadenia so živými zvieratami
  - vnášať alebo držať u seba predmety ohrozujúce UBYTOVACÍ PORIADOK, verejnú bezpečnosť, život a zdravie návštevníkov a pracovníkov zariadenia
  - organizovať a hrať verejné hazardné hry, rozdávať politické letáky
  - narábať s otvoreným ohňom, okrem ohnísk na to určených
  - používať akékoľvek elektrospotrebiče (okrem predmetov osobnej hygieny) bez prechádzajúceho písomného povolenia konateľa spoločnosti
  - prenechať a poskytnúť ubytovanie iným osobám, ktoré nie sú hosťami
  - vnášať do zariadenia strelné zbrane a iné nebezpečné predmety .
 29. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu, kedy si objekt prenajal. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie ubytovacieho zariadenia má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby s okamžitou účinnosťou a bez náhrady poplatku za ubytovanie.
 30. V prípade výtržností, či už pri požití alkoholu alebo akejkoľvek inej látky, resp. neprispôsobilosti má právo prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia za asistencie SBS alebo Polície ukončiť pobyt hosťa s okamžitou platnosťou.
 31. Na recepcii je možné zapožičanie športových potrieb ako sú tenisové rakety, bedminton, lopty a iné.

Sadzobník poplatkov za spôsobené škody

1.strata kľúčov 50 EUR

2. porušenie zákazu fajčenia 150 EUR + okamžité ukončenie pobytu

3. poškodenia majetku v závislosti od rozsahu spôsobenej škody

4. odcudzenie majetku firmy v závislosti od druhu odcudzenej veci + podanie oznámenia na Polícii k začatiu trestného stíhania za krádež

Storno poplatky

Za zrušenie pobytu 21 dní a viac pred nástupom je storno poplatok 50% z uhradenej zálohy.

Za zrušenie pobytu menej ako 21 dní pred nástupom je storno poplatok 100% z poslanej zálohy.

Dôležité telefónne čísla

Tiesňové volanie: 112

Polícia: 158

Požiarnici: 150

Záchranka: 155

Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali ubytovací poriadok.

© 2019 Ubytovanie u Forgácha. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky